กราฟแสดงจำนวนงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

Chart.

กราฟวงกลมเปรียบเทียบงานซ่อมระหว่าง Soft Ware กับ Hard Ware

กราฟแสดงลักษณะการซ่อม

กราฟแสดงงานซ่อมรายเดือน